Zkoušky mechanických a technologických vlastností trubek

Výběr zkoušek se řídí příslušnými normami, které platí pro jednotlivé výrobky a volitelnými požadavky zákazníka. Pokud není uvedeno jinak, výsledky zkoušek se vztahují na vzorky odebrané v podélném směru.

Zkoušky mechanických vlastností trubek


Zkouška tahem při teplotě okolí podle norem EN ISO 6892-1, ASTM A370, ASTM E8, GOST 10006
Zjišťované hodnoty (v závislosti na stanovených podmínkách):
Horní mez kluzu ReH nebo smluvní meze kluzu (Rp 0,2, Rt 0,5,...)
Pevnost v tahu Rm (MPa)
Tažnost (prodloužení) při přetrhnutí (%)
Kontrakce (%)

Zkouška tahem při zvýšené teplotě (volitelná)
Zjišťované hodnoty:
Smluvní mez kluzu Rp 0,2 při dané teplotě (MPa)
EN 10002-5, DIN 50 145, ČSN/STN 42 0312

Zkouška tahem při zvýšené teplotě


Zkouška tahem při teplotě okolí podľe norem EN ISO 6892-1, ASTM A370, ASTM E8, GOST 10006
vzorek na zkoušku tahem při teplotě okolí


Zkouška tahem při zvýšené teplotě (volitelný požadavek zákazníka) podle norem
EN ISO 6892-2, ASTM E21, GOST 19040
Zjišťované hodnoty (v závislosti na stanovených podmínkách):
Smluvní mez kluzu Rp 0,2 nebo Rt 0,5 při dané teplotě (MPa)
Pevnost v tahu Rm (MPa)
Tažnost (prodloužení) při přetrhnutí (%)
Kontrakce (%)


Zkoušky tvrdosti podle norem EN ISO 6508-1, ASTM E 18, EN ISO 6506-1,
ASTM E 10, GOST 9012, EN ISO 6507-1, ASTM E92, ASTM A370
Zjišťované hodnoty:
V závislosti na použitých zkušebních metodách: Rockwell, Brinell a nebo Vickers.


zkouška tvrdosti
zkouška tvrdostiZkouška rázem v ohybu při teplotě okolí, resp. při nízké teplotě podle norem
ISO 148-1, GOST 9454, ASTM E23 a ASTM A370.
Možnost vykonání zkoušky závisí na rozměrech trubek.
Zjišťované hodnoty:
Jednotlivé a průměrné hodnoty nárazové práce KV (J).

zkouška rázem v ohybu

zkouška rázem v ohybu


Zkoušky tečení (creep) podle norem EN ISO 204, ASTM E139
Zkoušky tečení nejsou předmětem přebírání trubek, ocele jsou zkoušené dlouhodobě při ověřování technologie výroby.
Zjišťované hodnoty:
Mez tečení RT (t/A/T) je napětí, které za dobu t při teplotě T způsobí A (%) středního trvalého poměrného prodloužení měřené délky zkušební tyče. Např. A =1 % za 10 000 hodin při 500°C - RT 10 000/1/500 = 70 MPa.
Zkoušky tečením (creep)
zkouška tečení

Mez pevnosti při tečení RmT(t/T) je napětí, při jehož trvalém působení při teplotě T je střední doba do lomu t. Např. napětí 100 MPa způsobí při teplotě 600°C za 10 000 hodin lom součástky - RmT 10 000/600 = 100 MPa. Údaje jsou uváděné v přílohách norem a mohou být použité pro výpočty. V současnosti se v praxi používá druhá hodnota a pro pevnostní výpočty se porovnává v podcreepové oblasti s mezí kluzu za vyšších teplot. Používá se vždy nižší hodnota.

Zkoušky únavy kovů – nejsou zahrnuty do TDP pro dodávky trubek.
Zkoušky technologických vlastností trubek


Zkouška ohybem podle norem EN ISO 8491, ASTM A53, ASTM A106, GOST 3728
Zkouškou se prověřuje schopnost plastické deformace kovových trubek s kruhovým průřezem. Trubka se ohýbá okolo kladky s určeným poloměrem až do předepsaného úhlu. Při zkoušce na zkoušených trubkách nesmí vzniknout viditelné trhliny. Zkoušejí se trubky s průměrem do 60,3 mm.

Zkouška ohybem
Zkouška ohybem

Zkouška stlačením podle norem EN ISO 8492, ASTM A450, ASTM A530, ASTM A999, ASTM A1016, GOST 8695
Vzorek se stlačuje mezi ocelovými deskami, dokud vzdálenost mezi nimi nedosáhne hodnoty H předepsanou normou. Tato závisí na oceli, konstantě tváření C a rozměrech trubky.
Po skončení zkoušky nesmí být na vzorku viditelné trhliny a praskliny.

zkouška stlačením
zkouška stlačením


Zkouška rozšiřováním podle norem EN ISO 8493, ASTM A 450, ASTM A1016, GOST 8694
Do vzorku se vtlačuje kuželovitý trn, dokud procentuální rozšíření vnějšího, resp. vnitřního průměru nedosáhne hodnoty uvedené v příslušné normě. Po zkoušení nesmí být na vzorku viditelné trhliny a praskliny. Zkouška se provádí do průměru 150 mm a síly stěny 10 mm.

zkouška rozšiřováním
zkouška rozšiřovánímZkouška lemováním podle norem EN ISO 8494, ASTM A 450, ASTM A1016
Konec vzorku se tvaruje do lemu, který leží v rovině kolmé na osu trubky, až je dosaženo hodnoty vnějšího průměru lemu, která je určena v příslušné normě.


zkouška lemováním
zkouška lemovánímZkouška rozšiřováním prstence podle normy EN ISO 8495
Zkušební prstenec se rozšiřuje trnem až do lomu. Na povrchu kromě místa lomu nesmí být viditelné trhliny a praskliny.


zkouška rozšiřováním prstence
zkouška rozšiřováním prstence
Súvisiace články